Om namnet Miljöcentrum

I Sverige har sedan starten 1971, mer än 30 000 tidningsartiklar publicerats med ordet Miljöcentrum, som begrepp för stiftelsen Miljöcentrums verksamhet.

Miljöcentrum som opinionsbildare
Miljöcentrum har på avgörande sätt startat debatten om atomkraft och energifrågor, skogsdöd, dioxiner, bekämpningsmedel, kvävegödsling, amning och barnmat, tillsatser i olika livsmedel, luftföroreningar, bly i livsmedel och luft, miljörättsröta, om myndigheters ofelbarhetssyndrom och mycket, mycket annat.
Miljöcentrum som ombud för miljöoffer
Miljöcentrum
har regelmässigt företrätt grannar till miljöfarliga industrier inför Koncessionsnämnden för miljöskydd, (numera mark- och miljödomstolar), som bestämmer hur stora utsläpp av miljöfarliga ämnen, som får göras till miljön.
Miljöcentrum har tillsammans med advokaten Staffan Michelson, men även i egen regi, drivit ett flertal viktiga miljöprocesser. Som mot BT Kemi, Höganäs AB, Gansca och Skoghallsverken (Stora Enso).
Miljöcentrum har också drivit processer åt yrkesskadade som förvägrats ersättning för yrkesskada. En del av dessa mål har åstadkommit prejudikat, som lett till att andra yrkesskadade fått ersättning.
Miljöcentrum som forskningsinstitution
Miljöcentrum har under åren bedrivit forskning om biologisk kvävefixering, bekämpningsmedelsrester i födan, alternativ energiproduktion m.m. Sambandet mellan miljö och livslängd har utretts. Miljöcentrum har därvid bl.a. påvisat en kraftig överdödlighet i vissa delar av Sverige och bland vissa yrkesgrupper. Under senare år har hälsoeffekter av elektromagnetiska fält studerats.

HEM