Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

2000

Miljöcentrum startar metanolbolag
Miljöcentrum har i årtionden arbetat för förnybar energi och bl.a. med egna utredningar visat, att det enda realistiska alternativet till bensin och diesel är träsprit, d.v.s. metanol, tillverkad av skogsråvara. För att driva på utvecklingen har på Miljöcentrums initiativ ett bolag bildats med syfte att i Hagfors bygga Sveriges första biomassebaserade metanolfabrik. Det rör sig om en försöks- och demonstrationsanläggning. Delägare i bolaget är Miljöcentrum, LRF, Hagfors kommun och två privatpersoner. Varje part har satsat 20 000 kronor i bolaget, som fått namnet VärmlandsMetanol AB. Nödvändigt kapital skall anskaffas från privata intressen, EU och statliga fonder. Totalt rör det sig om en satsning i storleksordningen 600 miljoner kronor.

Skoghallsverken (StoraEnso)
Som ombud för skoghallsbor har Miljöcentrum under verksamhetsåret, utifrån omfattande tekniska utredningar, yttrat sig till miljödomstolen i Vänersborg. Detta i anledning av att domstolen skall besluta om slutliga villkor för Skoghallsverkens framtida verksamhet. Fabriken svarar för ett av Värmlands största utsläpp av försurande kväveoxid till luften. Det är likvärdigt med utsläppet från alla personbilar i Värmland.

Skoghallsverken har motsatt sig en minskning av kväveoxidutsläppet, allt under det att Miljöcentrum utifrån egna utredningar har krävt, att bolaget skall installera s.k. SNCR-teknik på sodapannorna, vilket, till mycket låga kostnader, medger en minskning av kväveoxidutsläppet med ca 50 procent. Miljöcentrum har också krävt att bolaget skall åläggas göra pilotförsök med den effektivare SCR-tekniken. I övrigt har Miljöcentrum utifrån egna utredningar krävt, att bolaget skall åläggas bränna illaluktande processgaser i stället för att släppa ut dem i omgivningen. Miljöcentrum har dessutom motsatt sig, att bolaget befrias från det villor, som begränsar utsläppet av illaluktande kondensat till bolagets luftade damm.

Mönsterås Bruk (Södra Skogsägarnas massafabrik) får villkorslindring
År 1998 fick Miljöcentrum dåvarande Koncessionsnämnden att förbjuda Mönsterås Bruk att dumpa elfilterstoft i Kalmarsund. Bruket hade tidigare dumpat tusentals ton per år. I stoftet finns bl.a. tungmetaller som kadmium. Miljöcentrum drev också igenom ett beslut, som innebar, att bolaget under en prövotid fr.o.m. år 2000 fick släppa ut maximalt 0,9 kg kväveoxid till luften per ton tillverkad massa.

I juli år 2000 månad befriade miljödomstolen i Växjö bolaget från förbudet mot dumpning av elfilterstoft. Miljöcentrum lyckades tills vidare stoppa fortsatt dumpning genom att överklaga beslutet till Miljööverdomstolen. Säker deponering på landbacken kostar enligt Miljöcentrums beräkningar 4-5 miljoner kronor per år. Bruket vill dumpa stoftet gratis i Kalmarsund.

Bolaget har dessutom under år 2000 hos miljödomstolen begärt ändring av villkoret för kväveoxidutsläpp och vill ha en höjning av utsläppsvillkoret till 1,1 kg kväveoxid per ton massa. Miljöcentrum har motsatt sig denna villkorslindring. Miljöcentrums talan i ärendet bygger på en fullmakt från en yrkesfiskare, som bedriver sin verksamhet i Kalmarsund.

Volvo i Uddevalla
I september månad skulle huvudförhandling ha hållits inför miljödomstolen i Vänersborg ang. Volvos framtida utsläpp av lösningsmedel från tillverkningen av lyxbilar (C 70) i Uddevalla. På bolagets begäran sköt domstolen på förhandlingen till år 2001. I slutskrift till domstolen yrkade Volvo att som hitintills få släppa ut den lösningsmedelhaltiga luften från sprutboxarna utan någon som helst rening. Man begärde sålunda att få göra följande lösningsmedelutsläpp per tillverkad bil:

färre än 10000 bilar                       6 kg
10000 - 20000 bilar                      7 kg - 5,5 kg
20000 - 40000 bilar                      4,0 kg - 3,25 kg

Ovanstående skall jämföras med, att Volvo enligt regeringsbeslut från 1990, som Miljöcentrum drev fram, får släppa ut maximalt 1,7 kg lösningsmedel per bil som tillverkas på Hisingen i Göteborg (Torslandaverken). I Trollhättan får Saab framdeles släppa ut 2,3 kg lösningsmedel per bil - detta till följd av Miljöcentrums agerande inför dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd år 1998.

Som ombud för flera uddevallabor motsatte sig Miljöcentrum Volvos yrkanden och påpekade i sin slutskrift till domstolen, att bästa reningsteknik skall användas enligt miljöbalken. Miljöcentrum krävde därför i första hand, att Volvos lösningsmedelsutsläpp i Uddevalla under en s.k. prövotid skulle få uppgå till högst 1,7 kg per tillverkad bil, d.v.s. samma nivå som gäller vid Volvo Torslandaverken i Göteborg. I andra hand krävdes under prövotiden ett utsläpp likvärdigt med Saabs utsläpp i Trollhättan, d.v.s. 2,3 kg per bil. Vidare krävdes, att bolaget skulle åläggas, att, före utgången av år 2002, utreda hur man skall kunna minska lösningsmedelutsläppet i Uddevalla till 0,5 kg per bil. Först därefter borde enligt Miljöcentrum ett slutligt beslut fattas i frågan. Miljöcentrums utredningar visar att Volvo kan nå utsläppsnivån 0,5 kg per bil till en kostnad på några hundra kronor per bil.

Öresundsförbindelsen och Citytunneln
Under året har också Miljöcentrum via sitt bolag Miljöcentrum AB, för SVEDAB:s räkning fortsatt att fungera som miljökontrollant beträffande Öresundsförbindelsens svenska del, d.v.s. landförbindelsen. Sedan början av 1999 fungerar man också som miljökontrollant åt Citytunneln, d.v.s. projektet som syftar till att via en tunnel under Malmö förbinda Malmö C med Öresundsförbindelsen.

Inför öppnandet av Öresundsförbindelsen konstaterade SVEDABs VD Karl Sicking vid en presskonferens, att Miljöcentrums insatser beträffande saneringen av den stora industri- och hushållstippen på Lernacken, där förbindelsen ”går i land” hade lett till besparingar för SVEDAB på ett par hundra miljoner kronor.


© Miljöcentrum 1999