Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1982

Erstorps-målet i tingsrätten
    Miljöcentrums arbete kom under 1982 i stor utsträckning att inriktas på det s.k. Erstorpsmålet. I april började huvudförhandlingen i målet inför Linköpings tingsrätt. Erstorpsborna företräddes av advokaterna Staffan Michelson och Göran Stangel samt undertecknad. Rättegången pågick t.o.m. december månad.
    Parallellt med rättegången fortsatte Miljöcentrum med en omfattande provtagning i byns grundvattenmagasin och brunnar.
    Målet väckte stor uppmärksamhet i massmedia och riktade in samhällets, sökarljus på riskerna med okontrollerad dumpning av miljöfarligt avfall. Runt om i landet började kommuner att inventera sina tippar och utreda deras effekter på grundvattnet.
    Finspångs kommun hävdade under den långa rättegången, att erstorpsborna var inbillningssjuka och att eventuellt lakvatten från grusgropen ej kunde rinna till de aktuella brunnarna. Till stöd för denna senare uppfattning åberopade kommunen bl.a. en studie från SGU, enligt vilken berggrunden mellan grusgropen och byn går så nära markytan, att berggrunden styr eventuellt lakvatten förbi byn.
- Men Miljöcentrums utredningar visade, att SGU ljög i denna fråga. Som förklaring sade en geolog från SGU under rättegången: "Annars rinner ju vattnet till brunnarna".

Stämning mot SAKAB
    Till följd av regeringens ja till SAKAB i Kvarntorp drabbades området av kraftigt sjunkande villapriser. Vissa villor blev osäljbara. Det hela hade sin grund i människors berättigade oro över effekterna av SAKAB:s verksamhet både vid normaldrift och vid haverier.
    Under året påbörjades arbetet med en stämningsansökan mot SAKAB med krav på ersättning för minskade fastighetsvärden m.m. för ett tjugotal villaägares räkning. Som vanligt skedde det hela i samverkan mellan Michelsons advokatbyrå och Miljöcentrum.

Hemliga bekämpningsmedel i kammarrätten
    Under året påbörjade kammarrätten handläggningen av Miljöcentrums överklagande av Produktkontrollnämndens beslut, att ej lämna ut toxikologisk dokumentation om registrerade bekämpningsmedel. En av motparterna - Monsanto - engagerade en av Sveriges största advokatbyråer för att föra sin talan. En omfattande skriftväxling ägde rum mellan domstolen och parterna.

Kampanjen för katalytisk avgasrening drar igång på allvar
    Miljöcentrum har ända sedan 1970-talet som enda organisation verkat för en lagstiftning om katalytisk avgasrening på bilar, som den i USA. Under året beslutade man sig för att driva frågan i mera organiserad form.


© Miljöcentrum 1999