Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1984

Farligt slam
    År 1978 planterade trädgårdsmästare Lars Wideström, Kungälv, om ca. 25.000 plantor (buskar, träd m.m.) på jord blandad med ca. 20 procent s.k. kompostjord från Göteborgs kommuns reningsverk, Ryaverken (GRYAB). Kompostjorden bestod av slam från reningsverket komposterad med bark. Produkten marknadsfördes till trädgårdsmästare och villaägare under beteckningen "kompostjord/ matjord" utan några som helst restriktioner beträffande användning.
    Några månader efter det att Wideström hade planterat om sina växter började de gulna. Många av växterna dog därefter. En trädgårdskonsult från lantbruksnämnden konstaterade efter en inspektion år 1979, att samtliga växter var kraftigt skadade och endast kunde säljas till mycket nedsatta priser.
    Wideström kontaktade Miljöcentrum, som gjorde odlingsförsök med ärtor, som planterades i "kompostjorden" från Wideströms trädgårdsmästeri. Tillväxten hos ärtor planterade i kompostjorden jämfördes med tillväxten hos ärtor planterade i vanlig blomjord. När ärtplantorna i kompostjorden hade nått en höjd på 1-2 dm gulnade samtliga och dog. Ärtorna i vanlig blomjord utvecklades normalt och gick i blom. Uppenbarligen innehöll kompostjorden växtskadliga ämnen, vilket inte var att förvånas över. Slammet i kompostjorden härstammade ju från rikets andra stad, där ett otal industrier gjorde och gör utsläpp av miljöfarliga ämnen i kloaken.
    Wideström gick i konkurs, genom att hans odlingar slogs ut av den förgiftade kompostjorden. Wideström förlorade inte bara sitt trädgårdsmästeri utan också sitt hem och stod därmed medellös.
    Miljöcentrum beslutade därför att på vinst och förlust ta sig an hans fall tillsammans med Michelsons advokatbyrå. Detta inte bara för att hjälpa Wideström utan också för att få till stånd en debatt om hanteringen av reningsverkens slam.
    Efter ett omfattande utredningsarbete stämdes GRYAB på skadestånd. Under våren 1984 hölls en första förberedande förhandling inför tingsrätten.

Höörmålet i hovrätten
    I oktober månad hölls huvudförhandling inför hovrätten angående Höörmålet. Rättegången slutade med framgång. Hovrätten slog fast, att bolaget var skyldigt att utge ersättning till familjerna Dahlkvist för mångåriga buller och dammstörningar.
    Domen överklagades dock av bolaget (Skanska) till högsta domstolen, som dock vägrade prövningstillstånd. Det hela slutade därigenom med, att bolaget tvingades betala skadestånd till familjerna Dahlkvist. Betongfabriken är numera nedlagd.

Dom: Hemliga bekämpningsmedel
    I december avkunnade Kammarrätten dom angående Produktkontrollnämndens vägran att lämna ut den toxikologiska dokumentation, som hade legat till grund för registrering av vissa bekämpningsmedel.
    Kammarrätten gav Produktkontrollnämnden bakläxa genom att häva nämndens beslut och återförvisa målet till Produktkontrollnämnden för förnyad handläggning.


© Miljöcentrum 1999