Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1979

Folkomröstningen
    År 1979 havererade atomkraftverket Three-Mile-Island vid Harrisburg, USA. Atomkraften, som varit en het politisk potatis i Sverige ända sedan regimskiftet 1976, blev högaktuell. Det politiska systemet beslutade sig för att lyfta bort frågan från dagordningen genom en folkomröstning.
    Miljöcentrum höll sig till mångas förvåning utanför omröstning. Miljöcentrums ståndpunkt var/är, att omröstningen bara var en politisk manipulation, som inte skulle lösa några problem, eftersom det saknades ett klart ja- respektive nej-alternativ.

BT Kemi betalar skadestånd
    I februari 1979 ingicks förlikning mellan trädgårdsmästare Carl Johan Ahl och BT Kemis danska ägare, alldeles innan ärendet skulle upp i hovrätten. Genom förlikningen fick Ahl 1,25 miljoner i skadestånd.
    Att Ahl fick ersättning, trots BT Kemis konkurs, berodde på, att vi, innan processen började, hade förmått det danska moderbolaget Kemisk Værk att stå för eventuella skadestånd, som BT Kemi kunde dömas att betala.

Råttgift i Erstorp
    I Erstorp fortsatte Miljöcentrum sitt utredningsarbete. Höga halter av tallium, som tidigare ingick i råttgift, hittades i byns grundvatten och brunnar.
    En första förberedande förhandling hölls inför tingsrätten i Linköping.

Malmbetong i Höör stäms
    I Höör vägrade myndigheterna att hjälpa familjerna Dahlkvist mot den svartbyggda betongfabriken. Man hänvisade till att familjerna bodde i ett industriområde. Till bilden hör, att området hade klassats som industriområde p.g.a. den svartbyggda betongfabriken.
    Hösten 1979 inlämnades stämningsansökan mot bolaget, som ägdes av Skanska.

Arbetsskador
    Under året kom Miljöcentrum i kontakt med flera personer som hade drabbats av arbetsmiljöskador, men av Riksförsäkringsverket (RFV) förvägrats ersättning därför. Granskning av fallen visade att RFV i flera fall hade begått direkta justitiemord.
    Miljöcentrum beslutade att ta sig an några principiellt viktiga fall, som rörde exponering för lösningsmedel.

Vattenfluoridering
    Under året aktualiserades frågan om allmän vattenfluoridering i Sverige. Den s.k fluorberedningen hade då arbetat med frågan sedan 1977.
    Miljöcentrum, som inlett ett samarbete med makarna Agneta och Jan Sällström, kemist resp. patolog, gick emot en allmän vattenfluoridering med hänvisning till att aktuella fluoridhalter kan ge mineraliseringsskador och dessutom orsaka allergier och cancer.

I USA hade den internationellt kände allergiläkaren Dean Burk undersökt cancerfrekvensen i landets tio största fluoriderade respektive icke fluoriderade städer. Dessa städer hade en likartad cancerfrekvens fram till dess vattenfluorideringen började. År 1979 var cancerfrekvensen ca. 10 procent högre i de fluoriderade städerna.
    Hösten 1979 inbjöd Miljöcentrum Dean Burk till en föredragsturné i Sverige. Burk höll därvid bl.a. offentliga föredrag i Göteborg och föreläsningar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Huddinge sjukhus. Hans föredrag väckte stor uppmärksamhet i media.
    Fluorberedningen och dess experter inbjöds speciellt till ett seminarium med Dean Burk. Av beredningens sex politiker tog sig tre tid att lyssna på Burk. Endast två av beredningens experter kom till mötet. Beredningens tandläkarexperter lös samtliga med sin frånvaro!
    Under året gav Miljöcentrum tillsammans med MIGRI (Miljövårdsgruppernas riksförbund) ut en skrift om fluorens hälsorisker. Skriften spreds i ca. 6.000 exemplar till miljögrupper, tandläkare, politiker, massmedia och privatpersoner.


© Miljöcentrum 1999