Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1976

Ralph Nader och Georg Borgström på Miljöcentrum-möten i Göteborg
     Som vanligt, när det gäller miljömöten i Göteborg, basade Västra Frölunda Frisksportklubbs Sven Dalnäs för de två arrangemangen.

World CongressInternationell konferens om atomkraft
     Under året intensifierades Miljöcentrums internationella arbete mot atomkraften.
     Den 13-16 maj ordnade Miljöcentrum en internationell konferens i Göteborg för atomkraftmotståndare från Japan, Nya Zeeland, USA, Västtyskland, Schweiz, Österrike, Norge, Finland, Danmark och Sverige.
     Under konferensen drogs bl.a. riktlinjer upp för ett fortsatt samarbete mellan miljöorganisationer, som arbetade med energiproblem.
     Som resultat av detta samarbete började Miljöcentrum att utge ett engelskspråkigt nyhetsbrev om energifrågor.

Bo Lindell accepterar vår riskbedömning av strålning
     Den 13-15 januari höll Vattenöverdomstolen offentlig förhandling angående de framtida utsläppen av radioaktivitet till havet från Ringhals 3 och 4. NHLV företräddes av Gunnar Michelson och undertecknad.
     Till grund för våra krav om minskade radiakutsläpp låg omfattande beräkningar från Arthur Tamplin. Chefen för strålskyddsinstitutet, professor Bo Lindell, tvingades inför domstolen medge, att Miljöcentrums riskbedömning, om 8 cancerfall och 8 genetiska skador per tio års tillåtna utsläpp till havet från reaktorerna 3 och 4, inte kunde förkastas.

Seger i Ringhals-målet
     Socialdemokraterna förlorade valet på atomkraftfrågan. Torbjörn Fälldin blev statsminister på löftet att stoppa atomkraften. Den 30 september föll domen i Ringhalsmålet.
     Den högsta tillåtna utsläppsgränsen för radioaktivitet till havet sänktes avsevärt. I domslutet framhålls, att det är Miljöcentrums utredningar, som är orsaken till att domstolen sänkte högsta tillåtna utsläppsgränsen.

Fenoxisyror"Fenoxisyror"
     Miljöcentrum gav ut en skrift om fenoxisyror.
     Bland författarna återfinns Erik Svanqvist, kemiprofessorn Christoffer Rappe, Umeå och professorn i neurofysiologi Ulf Söderberg, Uppsala.

BT Kemi
     Under året blev BT Kemis fabrik i Teckomatorp för tillverkning av fenoxisyror och andra ogräsmedel riksbekant. Fabriken hade under många år förorsakat svåra luktstörningar i omgivningen genom luftutsläpp samt förgiftat Braa-åns vatten.
     Under 1976 bistod Miljöcentrum i samverkan med advokat Staffan Michelson lokalbefolkningen inför Koncessionsnämnden, som skärpte kraven på företaget.
     Trädgårdsmästare Carl Johan Ahl i Billeberga, som hade sitt trädgårdsmästeri intill Braa-ån, ca. 7 km nedströms Teckomatorp, kontaktade Miljöcentrum. Växterna i hans växthus hade gång på gång drabbats av svåra skador. Ahl misstänkte, att BT Kemi släppte ut fenoxisyror i Braa-ån och att förgiftat vatten trängde in i hans brunn, som tog sitt vatten från ån. Miljöcentrums undersökningar visade på höga halter fenoxisyror i Ahls brunnsvatten och odlingsjord. Höga halter fenoxisyror uppmättes också i ån. Halterna ökade ju närmare BT Kemis fabrik proverna togs. Uppströms fabriken förekom inga fenoxisyror.
     En skadeståndsprocess mot BT Kemi inleddes för Ahls räkning med Michelson och undertecknad som ombud. Processen hade aldrig kommit till stånd, om inte Miljöcentrum, med hjälp av sina vänner, hade kunnat mobilisera betydande ekonomiska resurser för analyser och utredningar.


© Miljöcentrum 1999