Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

2004

Framgångar mot 3G - 13 master har fallit
Forskningsverksamheten har också under 2004 inriktats på den juridiska handläggningen av utbyggnaden av det s.k. 3G-nätet i Sverige.

I Sunne har Miljöcentrum, inom ramen för projektet, för enskildas räkning fört talan mot femton master. Under år 2004 har ett stort antal skrivelser ingivits till domstolar och regeringen ang. de olika ärendena. Resultatet har blivit att flera bygglov för master har avslagits av byggnadsnämnden och/eller upphävts av högre instans eller fortfarande ej slutligen har avgjorts. Till dags datum har tretton av de femton masterna ”fallit” för gott.

Eastman Chemical Sweden, fd SOAB i Mölndal, till Miljööverdomstolen
Miljöcentrum har, med framgång, ända sedan 1980-talet engagerats av ett stort antal mölndalsbor för att nedbringa utsläppen av hälsovådliga och illaluktande lösningsmedel till luften från dåvarande SOAB numera Eastman Chemical Sweden.

År 1997 tvingades bolaget, bl.a. genom en skadeståndsprocess, att betala betydande skadestånd till ett tiotal grannfamiljer, samt att minska lösningsmedelutsläppet, så att luktstörningarna upphörde. Dock har företaget under åren börjat använda stora mängder toluendiisocyanat (TDI) i produktionen. Årsanvändningen uppgår till ca 300 ton.

TDI ger vid brand bl.a. upphov till cyanväte och är även i sig självt mycket vådligt. Då tillstånd saknas för användningen av TDI har Miljöcentrum sedan 1995 försökt förmå den aktuella länsstyrelsen (numera Länsstyrelsen Västra Götaland) att förbjuda hanteringen. Det har resulterat i att länsstyrelsen år 2002 beslutade om en maximal användning om 100 årston. Bolaget och Miljöcentrum överklagade beslutet till miljödomstolen i Vänersborg.

Bolaget vill använda 300 årston TDI, allt under det att Miljöcentrum för 163 mölndalsbors räkning i första hand kräver ett totalförbud. Huvudförhandling i målet hölls den 7 november år 2003. Miljöcentrum krävde förbud för all hantering av TDI, allt under det att bolaget yrkade på obegränsad användning alternativt 300 årston. Domen blev en kompromiss, men till Miljöcentrums fördel. Sålunda får hanteringen uppgå till högst 100 årston fr.o.m. år 2005 för att sänkas till 50 årston fr.o.m. år 2006.

Både Miljöcentrum och bolaget har överklagat domen till Miljööverdomstolen och vidhåller sina yrkanden som de framfördes inför miljödomstolen. Under år 2004 har från Miljöcentrums sida omfattande utredningar ingivits till stöd för överklagandet.

Stipendier
Förra året beviljades stipendium under en treårig utbildning för en journalist från Eritrea för grafiska studier i Sverige. Stipendiaten kommer, efter avslutad utbildning, att i ord och bild bedriva informationsverksamhet om miljöfrågor i Eritrea. Ett stipendium har dessutom utdelats till en ekonom från Eritrea för att genomgå en ett­årig avancerad masterutbildning med inriktning på företags miljöarbete. Han kommer att fortsätta med doktorandstudier med anknytning till vissa av Miljöcentrums projekt för att sedan arbeta med miljöfrågor i sitt hemland.

Citytunneln - Hallandsåsen
Under året har också Miljöcentrum via sitt bolag Miljöcentrum AB, för Citytunnelprojektet och Hallandsåsenprojektet fortsatt att fungera som miljökontrollant.


© Miljöcentrum 1999