Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1999

Miljöledningssystem
Samarbetet med SCANCEM har under året bl.a. resulterat i att Scancems dotterbolag Jehanders AB - ägare till ett stort antal grus- och bergtäkter - i december 1999 blev certifierat enligt ISO 14001.

Regeringen på Miljöcentrums linje beträffande Preem
Koncessionsnämnden avslog i början av 1998 Preems begäran om villkorslindring allt under det att man gick med på att Shell ökade sitt kväveoxidutsläpp (MoF nr 1-98). Respektive beslut överklagades av Preeem respektive Miljöcentrum till regeringen.

Inför regeringen vidhöll Miljöcentrum att inget av bolagen skulle få villkorslindring. I båda fallen tillstyrkte Naturvårdsverket och berörd länsstyrelse villkorslindring. Shell fick hösten 1999 villkorslindring allt under det att regeringen gick på Miljöcentrums linje beträffande Preem.

Åtalsanmälan mot raffinaderierna
Miljöcentrum åtalsanmälde redan 1998 de två bolagens olagliga överutsläpp av kväveoxid till åklagarmyndigheten i Göteborg. I respektive anmälan påpekades att respektive bolag tjänat miljontals kronor genom att inte installera reningsutrustning för att klara av då gällande utsläppsvärden. Åklagaren vägrade 1999, i båda fallen, att väcka åtal och hänvisade beträffande Preem, till att bolagets begäran om villkorslindring var föremål för prövning inför regeringen. Åklagaren ståndpunkt är häpnadsväckande och lika horribel som om en åklagare skulle vägra åtala en rattfyllerist med hänvisning till, att denne har begärt att regeringen skulle höja promillegränsen.

GANSCA ger upp
Efter en långdragen process meddelade fastighetsdomstolen i juni 1998 en dom, som innebar en fullständig seger för fastighetsägarna mot GANSCA. GANSCA överklagade dock domen till Hovrätten för Nedre Norrland (MoF nr 3 och 4-98). I december 1999 ingicks dock en överenskommelse mellan Miljöcentrum och bolaget av innebörden, att bolaget tog på sig att köpa fastigheterna till fullt marknadsvärde samt ersätta vaplebornas rättegångskostnader.

Regeringen går på Miljöcentrums linje beträffande Gruvön
Den 30 december 1998 kom ett positivt beslut angående Stora Ensoägda Gruvöns bruk. Bolagets kväveoxidutsläpp är ett av de största i Sverige och uppgår till ca 1 000 ton per år. Koncessionsnämnden gick helt på Miljöcentrums linje och ålade bolaget att under en prövotid pröva SNCR- teknik eller likvärdig teknik på fastbränslepannan. Bolaget ålades vidare, att göra s.k. pilotförsök med SCR-teknik på den nya sodapanna, som är under byggnation samt utreda möjligheten att installera SNCR-teknik på denna panna. Utifrån Miljöcentrums krav kan kväveoxidutsläppet minskas med ca 90 procent.

Bolaget liksom miljömyndigheterna motsatte sig Miljöcentrums krav. Bolaget överklagade Koncessionsnämndens beslut till regeringen. Man hävdade, att åtgär­derna är för kostsamma. Regeringen avslog dock den 11 november 1999 bolagets överklagande.

När Gruvöns kväveoxidutsläpp prövades så uppdagades, att bolaget årligen släppte ut tusentals ton kadmiumhaltigt elfilterstoft i Vänern. Genom Miljöcentrums och Naturvårdsverkets agerande förbjöds bolaget att efter utgången av 1999 dumpa stoftet i Vänern. Bolaget överklagade detta villkor till regeringen, som dock i ovan nämnda beslut vägrade att ändra på dumpningsförbudet.

Skadestånd till Skoghallsverkens grannar
Hösten 1999 skulle en månadslång skadeståndsprocess mot Skoghallsverken ha påbörjats inför tingsrätten i Karlstad i anledning av de mångåriga svåra luktstörningar, som hade drabbat bolagets grannar till följd av en olagligt anlagd luftad damm. Grannarnas talan fördes av Miljöcentrum. Bolaget försökte inför rättegången med diverse fula knep att stoppa processen. Dagen innan huvudförhandlingen skulle starta ingicks dock en förlikning, som innebar, att skoghallsborna fick en miljon kronor i ersättning för luktstörningarna samtidigt som bolaget tog på sig att eliminera störningarna.

Mönsterås Bruk (Södra) tvingas stoppa dumpning av elfilterstoft
År 1998 krävde Miljöcentrum, som ombud för en yrkesfiskare, att bolaget under en prövotid skulle göra försök med SNCR- och/eller SCR-teknik för att minska sitt kväveoxidutsläpp. Koncessionsnämnden beslöt att bolaget under en prövotid skulle utreda möjligheten att minska utsläppet från 1,3 kg per ton tillverkad massa till 0,7 kg per ton massa. Miljöcentrum överklagade detta beslut till regeringen och krävde, att bolaget skulle åläggas utreda hur utsläppet kunde minskas till 0,4 kg kväveoxid per ton massa. I juli 1999 gick regeringen delvis på Miljöcentrums linje så tillvida, att man ålade bolaget, att utreda förutsättningarna att minska kväveoxidutsläppet till 0,6 kg per ton massa. Tilläggas kan, att Miljöcentrum fick Koncessionsnämnden att förbjuda bolagets omfattande dumpning av elfilterstoft till recipienten.

Husums Bruk (Mo och Domsjö)
Miljöcentrum har sedan länge agerat för att få till stånd en minskning av bolagets utsläpp till luft och vatten. Under 1999 har Miljöcentrum, för egen del och för yrkesfiskares räkning, inför miljödomstolen i Umeå bl.a. krävt, att bolaget, analogt med vad som beslutats ang. Gruvöns Bruk och Mönsterås Bruk, skall åläggas utreda förutsättningarna att med SNCR- och/eller SCR-teknik minska bolagets stora kväveoxidutsläpp till luft. Bolaget har motsatt sig sådana utredningar liksom man motsatt sig Miljöcentrum krav på förbud mot dumpning av bolagets elfilterstoft - tusentals ton per år - i recipienten. Bolagets utsläpp kommer att prövas inför domstolen vid en offentlig förhandling år 2000.

Volvo i Uddevalla
I Uddevalla tillverkas Volvos lyxbil C 70, som i den billigaste varianten kostar ca 400 000 kronor. År 1995 fick bolaget av Koncessionsnämnden tillstånd att tills vidare lackera C 70 utan någon som helst form av rening av processluften från sprutboxarna. Det innebar lösningsmedelutsläpp till luften i storleksordningen 8 kg per tillverkad bil. Miljöcentrum krävde i sammanhanget, att utsläppet skulle nedbringas till åtminstone 1,7 kg per bil, d.v.s. samma utsläppsnivå som gäller för tillverkning av ”vanliga” Volvobilar vid Torslandaverken.

Under 1999 har Volvo inför miljödomstolen i Vänersborg begärt slutliga villkor för verksamheten i Uddevalla. Man begär, att även fortsättningsvis få lackera bilar utan rening. Miljöcentrum har inför miljödomstolen visat, att det går att sänka lösningsmedelutsläppet till de nivåer, som är aktuella vid Torslandaverken, till en kostnad av 250-500 kronor per tillverkad C 70. Vid de förhandlingar som äger rum år 2000 inför miljödomstolen kommer Miljöcentrum att kräva sådana reningsåtgärder.

Flytt till Värmländska storskogen
Under 1999 har Miljöcentrums verksamhet i Uppsala avvecklats. Verksamheten har flyttats till Sunne i Värmland, även om sätet tills vidare kvarstår i Uppsala. Verksamheten har förlagts till renodlad glesbygd. Flytten är ett medvetet val och en markering i en tid, när avfolkningen av landsbygden tilltar till följd av statsmaktens och storföretagens kortsiktiga profitjakt. För verksamheten har ett litet hus för gästforskare och arkiv inköpts. I övrigt har verksamheten förlagts till en ombyggd f.d. ladugård med vidhängande uthus.

Öresundsförbindelsen och Citytunneln
Under året har också Miljöcentrum via sitt bolag Miljöcentrum AB, för SVEDAB:s räkning fortsatt att fungera som miljökontrollant beträffande Öresundsförbindelsens svenska del, d.v.s. landförbindelsen. Sedan början av 1999 fungerar man också som miljökontrollant åt Citytunneln, d.v.s. projektet som syftar till att via en tunnel under Malmö förbinda Malmö C med Öresundsförbindelsen.


© Miljöcentrum 1999