Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1996

GANSCA stäms
     I februari månad stämde Miljöcentrum GANSCA för nio familjers räkning. Man krävde att bolaget ska lösa in familjernas fastigheter, som blivit osäljbara p.g.a. att GANSCA bygger sin industritipp i närområdet.

Öresundskonsortiets miljökontrollanter lämnar projektet
     I februari månad lämnade Torkild Carstens och undertecknad, med omedelbar verkan, uppdraget som konsortiets miljökontrollanter.
    I en skrivelse till styrelsen riktade vi kritik mot konsortiets nye VD:s sätt att sköta miljöfrågorna. Vi påpekade bl.a., att konsortiet "i nuet inte matematiskt/statistiskt kan visa att man klarar vattendomstolens s.k. spillvillkor. Dessutom har det fastlagda regelverket för muddringsverksamheten ej följts.
    Systemet för övervakning av fiskvandring genom Öresund, är trots att muddringarna påbörjats, endast under upphandling och dessutom inadekvat….
    Vi är övertygade om att förbindelsen kan byggas utan men för Öresund och Östersjön….
    Vi kan inte under rådande förhållanden ta på vårt ansvar att kvarstå som konsortiets miljöcontrollers och därmed som garanter för att miljöfrågorna sköts på ett korrekt sätt
".
    Avhoppet väckte stor uppmärksamhet i massmedia och riksdagen och ledde förhoppningsvis till att konsortiet stramade upp miljöarbetet.

EU och miljön
     I och med EU-medlemskapet är det viktigt för Miljöcentrum att fördjupa kontakterna med ideella miljöorganisationer och officiella miljöinstitutioner inom EU. Under året etablerades flera kontakter med sådana organisationer och institutioner i Bryssel. Samarbete inleds också med den Europeiska Rättsakademien i Trier.

Mera kol i Uppsala
     I mars höll Koncessionsnämnden förhandling i Uppsala för att ta ställning till kommunalägda Uppsala Energis (UEAB) ansökan om att fritt få välja bränsle. UEAB ville bl.a. bli befriat från det villkor, som innebar att man som energiråvara fick använda maximalt 15 procent kol. UEAB motiverade sitt krav med att "Kol är det billigaste alternativet och vi måste leverera energi till konkurrenskraftiga priser. Det är en överlevnadsfråga för oss".
    Miljöcentrum visade i sin tur, att energiskogsodlingar på nedlagd åkermark i Uppsala län mer än väl skulle täcka UEAB:s energibehov. Miljöcentrum krävde bl.a. att Koncessionsnämnden skulle besluta, att bolaget fr.o.m. år 2006 endast skulle få elda med bio-bränsle.
    Koncessionsnämnden beslöt i sin tur, att bolaget till och med utgången av år 2005 helt fritt får välja bränsle. Vid den tidpunkten skall sedan ett nytt beslut fattas i frågan.
    Miljöcentrum har överklagat nämndens beslut till regeringen och vidhåller sina krav.
    Naturvårdsverket har tillstyrkt överklagandet allt under det att Uppsalas miljö- och hälsoskyddsnämnd med sin ordförande Åsa Domeij (mp) i spetsen avstyrkte.

HP Flügger miljöcertifiers
Färgtillverkaren HP Flügger i Bollebygd fick i maj, som första färgfabrik i världen, sitt miljöledningssystem godkänt enligt den internationella standarden ISO 14001 samt enligt EU:s motsvarande krav, dvs. EMAS.

    Samtidigt blev också AdeKema i Borås, som tillverkar rengöringsprodukter certifierat enligt ISO 14001 och EMAS.
    De två företagen fick sina certifieringsdiplom vid en presskonferens i Göteborg. Det hela var en historisk händelse, eftersom det var premiär för certifiering i Sverige enligt ISO 14001 och att endast ett företag tidigare godkänts enligt EMAS.
    Till grund för HP:s certifiering låg en miljöutredning, dvs. en heltäckande analys av företagets miljösituation, som har utförts av Miljöcentrum. Totalt resulterade Miljöcentrums granskning i 43 förslag till miljöåtgärder, som omfattar produktsammansättning, t.ex. lösningsmedelfria färger, arbetsmiljö, innehållsdeklarationer, dagvattenavlopp, processförändringar, energikonsumtion m.m.
    Miljöcentrums förslag lades till grund för HP:s miljöprogram. En femårsplan togs hösten 1995 för att genomföra åtgärderna till en kostnad av ca. 10 miljoner kronor. I nuet har de flesta av förslagen redan genomförts.
    Inom kort kommer stora uppköpare av färg som landsting, kommuner, försvaret och byggbolag liksom miljömedvetna konsumenter att endast köpa färg från miljöcertifierade företag. De färgfabrikanter som inta är miljöcertifierade kommer att slås ut. Sak samma kommer att hända inom alla andra branscher. En viktig del i certifieringen är, att de beslutade miljömålen, som spikas vid certifieringen, enligt reglerna måste revideras/skärpas, när målen uppnåtts. Det innebär att miljökraven hela tiden skärps på frivillig väg och att Koncessionsnämndens ofta frikostiga miljövillkor förvandlas till nulliteter.
    Miljöcentrum kommer även fortsättningsvis att ta på sig miljöutredningar för miljöcertifiering. Men endast under förutsättning, att utredningen blir offentlig och att det berörda företaget har förutsättning att inom sin bransch bli ett normgivande "spjutspetsföretag".

Bakläxa för Skoghallsverken (STORA)
     I november hölls koncessionsförhandling i Skoghall om Skoghallsverkens framtida utsläpp till luft och vatten. Bolaget ville genomgående att gränsvärdena för utsläpp till Vänern skulle sättas som riktvärden, dvs. värden som får överskridas. Miljöcentrum krävde däremot juridiskt bindande gränsvärden som aldrig får överskridas.
    Bolaget ville i övrigt öka de försurande utsläppen av svavel och kväve och motsatte sig bl.a. SCR-teknik, som kan minska kväveoxidutsläppet med ca. 90 procent.
    Vid förhandlingen framkom, genom Miljöcentrums försorg, att bolaget hemlighållit kostnadsuppgifter och tekniska data om möjligheten att minska kväveoxidutsläppet. På Miljöcentrums begäran ålades bolaget att senast i februari 1997 inge kompletteringar denna del.


© Miljöcentrum 1999