Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1980

     Under 1980 hölls flera förberedande förhandlingar inför tingsrätten i Linköping i det s.k. Erstorpsmålet. Miljöcentrum fann högre halter av metaller och cyanid än någonsin tidigare i Erstorps brunnsvatten.

Olaglig tipp i Valdemarsvik
    I Valdemarsvik misstänkte lantbrukaren Håkan Nilsson, att hans kor under flera års tid hade blivit sjuka, därför att dricksvattnet var förgiftat. Nilsson hade använt en bäck, som flöt genom hans fastighet, för vattenförsörjningen.
    Miljöcentrum konstaterade efter provtagning, att bäcken var förgiftad av lakvatten från en olagligt anlagd kommunal tipp. Miljöcentrums undersökningar sammanfattades i en rapport, som tillställdes kommunen.

Höörmålet i domstol
    Inför fastighetsdomstolen i Malmö hölls två förberedande förhandlingar angående Höörmålet. Motparten, dvs. Skanska, som ägde Malmbetong, uppträdde synnerligen nonchalant och bestred allt ansvar.

Nej till SAKAB i Kramfors
    SAKAB hade nu börjat misstänka att regeringen skulle säga nej till lokalisering av verksamheten till Kvarntorp. Man sökte därför tillstånd att få bygga avfallsanläggningen i Kramfors.
    Vid Koncessionsnämndens förhandling i Kramfors företräddes lokalbefolkningen av Miljöcentrum, som påpekade det olämpliga i att lägga anläggningen i den trånga ådalen vid Kramfors. De omgivande bergen har en höjd på ca. 300 m, allt under det att SAKAB vägrade att gå med på en högre höjd på skorstenen än 50 m.
    Miljöcentrum pekade på de uppenbara riskerna för att utsläpp till luften, både vid normaldrift och haverier, skulle stanna kvar i älvdalen och driva in över Kramfors tätort. - Den 18 december avslog Koncessionsnämnden SAKAB:s ansökan.

Hjälp åt arbetsskadade avvisas
    Arbetet för arbetsmiljöoffer inriktades under året bl.a. på att yrkesskadade ofta är rättslösa, när de söker ersättning för yrkesskador. De har inte råd att betala nödvändiga advokatkostnader.
    Mot bakgrund av Miljöcentrums engagemang i frågan väcktes i januari 1980 en motion i riksdagen. Där krävdes en genomgripande översyn av arbetsskadeförsäkringslagens tillämpning och RFV:s sätt att tillämpa lagen och verkställa utredningar.
    I motionen krävdes också att yrkesskadade personer via rättshjälpen skall garanteras advokatkostnader. Bakom motionen stod Anders Gernandt (c), Sven Munke (m) och Erik Hägelmark (fp).
    Motionen avvisades tyvärr av riksdagen.


© Miljöcentrum 1999