Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1983

Dom och förlikning i Erstorp
    Den 31 juni avkunnades dom i Erstorpsmålet. Tingsrätten i Linköping slog fast, att Finspångs kommuns dumpning av avfall i Erstorps grusgrop hade förorenat byns grundvattenmagasin och brunnar och därigenom orsakat förgiftning av människor och djur.
    Kommunen dömdes att ersätta skadorna. Skadeståndsbeloppet preciserades ej, eftersom målet hade drivits som en fastställelsetalan. I sådana fall lämnar man åt parterna att förhandla om skadeståndets storlek och eventuellt komma tillbaka till domstolen i en ny process, om de ej kommer överens. Finspångs kommun överklagade domen.
    Domen väckte stor uppmärksamhet i massmedia. Samma dag som den avkunnades sände TV ett timslångt program om hela rättegången. I programmet belystes bl.a. det faktum, att det aldrig hade blivit någon rättegång, om inte Miljöcentrum på vinst och förlust med upplånade och insamlade medel hade tagit sig an erstorpsbornas sak.
    Under våren 1984 inleddes förlikningsförhandlingar mellan erstorpsborna och Finspångs kommun. Det hela slutade med, att kommunen den 19 juni gick med på att totalt betala 1,9 miljoner till de tre familjer, som drivit processen. Samtidigt tog kommunen på sig en stor del av rättegångskostnaderna. Därmed sattes punkt för en process, som hade gjort hela Sverige uppmärksammat på riskerna med primitiv dumpning av avfall.
    Processen ledde bl.a. till, att Naturvårdsverket gick ut till rikets alla kommuner och uppmanade dem att lokalisera/kartlägga både alla i drift varande och nedlagda tippar och studera grundvattensituationen i tipparnas närområde.
    Erstorpsborna hade, som framgått, av läkare och Finspångs kommun utpekats som inbillningssjuka. Skillnaden mellan att vara inbillningssjuk eller förgiftad berodde i detta fall på Miljöcentrums ideella insatser. Rättvisa i målet hade aldrig skipats, om inte miljövänner, genom Miljöcentrum, hade ställt upp med penninggåvor för att driva processen och om inte Miljöcentrum hade lånat upp hundratusen tals kronor för ändamålet.

Barsebäcks-målet i domstol
    I början av året hölls en första förberedande förhandling i det s.k. Barsebäcksmålet inför Malmö tingsrätt. Vi yrkade då att domstolen med stöd av miljöskyddslagen skulle besluta om en sprutfri zon på 400 m runt Bertil Hallbecks fastighet.

Höörmålet i domstol
    Huvudförhandling i Höörmålet hölls i början av mars inför Malmö tingsrätt. Dom i målet föll i april. Tingsrätten avvisade i alla delar familjerna Dahlkvists krav på ersättning för minskade fastighetsvärden m.m. Domen överklagades omedelbart till hovrätten.

SAKAB i domstol
    Hösten 1983 hölls också en första förberedande förhandling inför Örebro tingsrätt i SAKAB-målet. Ett tjugotal fastighetsägare krävde att bolaget skulle lösa in deras fastigheter eller på annat sätt kompensera dem för minskade fastighetsvärden.


© Miljöcentrum 1999