Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg
 

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

2006

Ytterligare framgångar mot 3G i regeringsrättenForskningsverksamheten har som under föregående år bl.a. inriktats på den juridiska handläggningen av utbyggnaden av det s.k. 3G-nätet i Sverige.

Regeringsrätten har under året avkunnat två domar i anledning av Miljöcentrums processer. Domstolen fastslog den 30 januari respektive 28 juni, att den som äger en fastighet, som gränsar till en ”mastfastighet, alltid har talerätt, d.v.s. rätt att överklaga ett bygglov för en sådan mast. Regeringsrätten konstaterar, att regeringens och därmed kammarrättens och länsstyrelsens beslut, att förvägra aktuella mastgrannar talerätt, saknar laglig grund.

I övrigt har genom Miljöcentrums försorg bygglov för en mast i Arvika respektive på Adelsö upphävts till följd av att respektive byggnadsnämnd ej hade berett berörda mastgrannar möjlighet att yttra sig över respektive bygglovsansökan.

Miljöcentrum har också stämt konungariket Sverige inför Europadomstolen på uppdrag av en sunnebo, på vars ägor kommunen miljö- och byggnadsnämnd mot dennes vilja beviljade bygglov för en 72 meter hög 3G-mast. Miljöcentrum har först utan framgång drivit ärendet genom samtliga svenska rättsinstanser. Därvid har under ärendets gång hävdats, att det strider mot svensk grundlag och mot europarätten, den senare intagen i svensk grundlag, att bevilja bygglov mot markägarens vilja.

Markägaren hade för avsikt att stycka av mark för sommarstugor, där masten placerades. Det hela gick i stöpet till följd av bygglovet för masten. Vem vill bygga sommarstuga intill en 72 meter hög mast? Miljöcentrum kräver nu, att Europadomstolen skall fälla Sverige för brott mot den europakonvention, som bl.a. skyddar det privata ägandet. För markägarens räkning krävs därvid Sverige på ett betydande skadestånd. Ett beslut till markägarens fördel kommer att få stor prejudicerande effekt.

Metanolfabriken i Hagfors
På Miljöcentrums initiativ bildades VärmlandsMetanol AB år 2001, med syfte att i Hagfors bygga Sveriges första biomassebaserade metanolfabrik. Miljöcentrum ägde vid utgången av 2006 tjugo procent av bolaget. En förstudie ang. fabriken färdigställdes under år 2001. Under år 2003 färdigställdes en miljökonsekvensbeskrivning samt en riskstudie. Under år 2006 beslöts att bolaget skall finansiera anläggningen genom att bli publikt och noteras på börsen. Vidare beslöts, att införskaffa kapital för denna notering och kompletterande utredningar genom två nyemissioner. Bolaget hade vid årets ingång ett 130-tal delägare. För vidare information hänvisas till ”www.varmlandsmetanol.se”.

Inom ramen för projektet har Miljöcentrum testat en tolv år gammal Volvo ca 1 200 mil med olika metanolinblandningar i bensinen. Bilen har fungerat perfekt utan några som helst teknisk förändringar och bl.a. under året körts flera hundra mil med 35 procent metanolinblandning.

Citytunneln
Under året har Miljöcentrum som under föregående år, via sitt bolag Miljöcentrum AB, fungerat som miljöcontroller vid det s.k. Citytunnelprojektet.


© Miljöcentrum 1999