Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1994

Nej - till ökade utsläpp från Ortvikens pappersbruk
     Ortvikens pappersbruk (SCA) begärde i april månad, att under år 1994 få öka utsläppen av fosfor till havet från företagets luftade damm. Bolagets begäran bottnade i, att man hade gjort stora överutsläpp av fosfor januari 1994 till följd av driftstörningar. Miljöcentrum och Naturvårdsverket motsatte sig villkorslindring med hänvisning till att det saknades laga grund för ett retroaktivt beslut i frågan.
    Koncessionsnämnden gick i sitt beslut på Miljöcentrums och Naturvårdsverkets linje. Bolaget överklagade Koncessionsnämndens beslut till regeringen, som i december avslog bolagets besvär.
    Bolaget begärde också i oktober hos Koncessionsnämnden, att under 1994 få öka oljeförbrukningen utöver den tillåtna. Man begärde att under år 1994 få använda 30.000 m3 eldningsolja jämfört med tillåtna 23.000m3.
    Miljöcentrum yrkade i motsats till alla officiella remissinstanser att Koncessionsnämnden skulle avslå bolagets begäran, emedan ansökan berodde på händelser, som redan hade inträffat och som sålunda inte gick att påverka. Koncessionsnämnden avslog bolagets begäran.

Miljöbrott lönar sig: Inget åtal mot SOAB
    Beckersägda SOAB i Mölndal begärde 1988 hos Koncessionsnämnden att få öka lösningsmedelsutsläppet till luften från 20 kg/dygn till 50 kg/dygn. Man hänvisade till att mätningar utförda vid Chalmers Tekniska Högskola, på bolagets uppdrag, visade att utsläppsnivån låg på ca. 50 kg lösningsmedel per dygn.
    Ett 100-tal grannar till bolaget företräddes inför Koncessionsnämnden av Miljöcentrum och Michelsons advokatbyrå. Man motsatte sig en ökning av det tillåtna lösningsmedelsutsläppet och påpekade, att svåra luktstörningar hade förekommit i närbelägna bostadsområden sedan 1970-talet. Miljöcentrums utredningar visade, att bolaget kunde klara gällande villkor genom att installera reningsutrustning, som årligen skulle dra en kapital- och driftkostnad på ca. 1 miljon kronor.
    Koncessionsnämnden avslog bolagets ansökan om ökade utsläpp av lösningsmedel. Det ledde till att bolaget snabbt måste installera av Miljöcentrum föreslagen reningsutrustning.
    Bolagets mångåriga överutsläpp av lösningsmedel anmäldes till åklagarmyndigheten i Göteborg. Miljöcentrums utredningar visade, att ett allvarligt miljöbrott förelåg, som SOAB hade tjänat ca. 12 miljoner kronor på, genom att inte redan på 1970-talet installera nödvändig reningsutrustning.
    Den 23 december 1991 beslöt åklagaren att inte väcka åtal. I beslutet skrev han bl.a. "I fråga om lösningsmedelsutsläppens omfattning talar Ramnäs andra undersökning med ökad styrka för att överutsläpp skett, oavsett hur villkoret tolkas. Då detta emellertid bestrids av bolaget och möjligheterna att förebringa övertygande bevisning måste bedömas som osäkra, lägger jag ned den återupptagna förundersökningen".
    Miljöcentrum vände sig därvid till riksåklagaren med en begäran om överprövning av ärendet. Våren 1994 kom riksåklagaren fram till att ytterligare utredning behövdes. Han påpekade att "Då brott fortlöpande preskriberas kan ett eventuellt åtal endast komma att avse några månader under 1989. Jag bedömer det inte som möjligt att nu - med den tid som står till förfogande ....genom en kompletterande utredning få fram övertygande bevisning... ". Därför blev det inget åtal.

Lindriga villkor för oljeraffinaderier
    Miljöcentrum har sedan länge agerat för att få till stånd en minskning av utsläppen av försurande ämnen och kolväte till luften från OK:s och Shells oljeraffinaderier på Hisingen samt OK:s raffinaderi i Lysekil. De tre raffinaderiernas årliga kolväteutsläpp svarar mot utsläppet från den trafik, som årligen genereras av 400 Öresundsbroar, som var och en trafikeras av 20.000 fordon per dygn.
    Koncessionsnämnden höll under 1994 offentliga förhandlingar om raffinaderiernas framtida kolväteutsläpp. Miljöcentrum krävde därvid, på basis av omfattande utredningar, att raffinaderiernas utsläpp skulle minskas med ca. 70 procent.
    Koncessionsnämnden meddelade i oktober beslut, som innebar i stort sett oförändrade utsläpp jämfört med tidigare. Nämnden gick dessutom med på att Shell tills vidare ökade sitt försurande kväveoxidutsläpp från 350 årston till 450 årston. Detta trots att Shell kunde klara utsläppsgränsen 350 årston kväveoxid till en årskostnad på 4,6 miljoner kronor, d.v.s. mindre än 0,1 öre per producerad liter bensin och diesel.
    Miljöcentrum överklagade nämndens beslut till regeringen. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Göteborgs Kommun tillstyrkte i stora drag Miljöcentrums överklaganden.
    Regeringen avslog genom miljöminister Anna Lindh dock Miljöcentrums klagomål i början av 1996.

NEJ till ökade utsläpp från Volvo på Hisingen
    Volvo begärde år 1992 hos Koncessionsnämnden att få senarelägga beslutade utsläppsminskningar av lösningsmedel från Torslandaverken till år 2001. Bolaget baserade sin anhållan på dålig ekonomi, som man gjorde gällande var en oförutsedd händelse, som enligt miljöskyddslagens 27 § medger villkorslindring. Miljöcentrum motsatte sig som enda part och ombud för flera göteborgare denna villkorslindring, allt under det att bl.a. Naturvårdsverket, Göteborgs Kommun samt Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillstyrkte villkorslindring.
    Miljöcentrum hävdade att dålig ekonomi ej är laga grund för villkorslindring samt att det fanns tekniska lösningar, som möjliggjorde att Volvo till en rimlig kostnad klarade gällande utsläppsvillkor.
    Koncessionsnämnden beslöt i oktober, efter en muntlig förhandling, att helt gå på Miljöcentrums linje och avslog Volvos krav på villkorslindring.

Villkorslindring för SAAB i Trollhättan
     SAAB i Trollhättan begärde 1993 med samma argumentation som Volvo, att få villkorslindring beträffande bolagets lösningsmedelsutsläpp. Man begärde att få senarelägga beslutade utsläppsminskningar till år 2000. Miljöcentrum hävdade därvid som ombud för flera trollhättefamiljer, liksom i fallet Volvo, att laga grund saknades för villkorslindring. Miljöcentrum visade också, att SAAB kunde klara gällande utsläppsvillkor.
    Koncessionsnämnden beslöt likväl i oktober, att man skulle meddela villkorslindring för SAAB, om regeringen så medgav. Koncessionsnämnden meddelade sedan villkorslindring i februari 1995, efter regeringens (Anna Lindhs) medgivande. SAAB får därigenom fram till år 2000 släppa ut 1440 ton lösningsmedel till luften utöver tidigare gällande beslut.


© Miljöcentrum 1999