Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

2003

3G
Forskningsverksamheten har likson föregående år bl.a. inriktats på den juridiska handläggningen av utbyggnaden av det s.k. 3G-nätet i Sverige.

I januari månad informerade Miljöcentrum genom ett hundratal små annonser i landsortspressen allmänheten om den planerade utbyggnaden av 3G-nätet. Informationskampanjen är ett rättssociologiskt experiment i syfte att kartlägga hur byggnadsnämnder och domstolar samt regeringen handlägger bygglovsprövningen av 3G-master. I Sunne har Miljöcentrum, inom ramen för projektet, för enskildas räkning, överklagat femton olika bygglovsärenden för 3G-master.

Tusentalet personer från landets olika delar har till följd av annonserna kontaktat Miljöcentrum i anledning av att de drabbats av 3G-master. En skrämmande bild framträder. Det synes ha skapats en rättslös juridisk snabbfil för att teleoperatörerna snabbt och på egna villkor skall kunna sätta upp mobilmaster. De placeras genomgående i närheten av bostäder utan hänsyn till förfulning av landskapsbild och boendemiljö. Resultatet blir minskade fastighetsvärden, otrevnad och oro bland mastgrannarna över att dygnet runt utsättas för sändarnas pulserande mikrovågor.

Det är ofrånkomligt att rättsövergrepp ibland begås av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Men det, som blottlagts vid bygglovsprövningar av 8 000 telemaster, avslöjar systematiska övergrepp inriktade på, att utan hänsyn till rättssäkerheten, verkställa statsmaktens önskemål. Till detta skall läggas, att regeringen våren 2004 har föreslagit tvångslagstiftning, som innebär att master med ledningsrättslagens hjälp ska kunna påtvingas markägare mot deras vilja.

Miljöcentrums erfarenheter har under året dokumenterats i en debattartikel på DN Debatt den 9 mars.

Miljöfaktorer och dödlighet
Studien, som påbörjades 1997, angående sambandet mellan miljöfaktorer och dödlighet, har avslutats. Studien baseras på analyser av rådata från Statistiska Centralbyrån (SCB). Projektet är en uppföljning av den studie, som Miljöcentrum publicerade i bokform år 1988. Erhållna resultat visar, att miljöfaktorer på ett avgörande sätt fortfarande påverkar dödligheten bland män och kvinnor. Under åren 1991-95 var i Sverige 47 procent av dödsfallen bland män och 40 procent av dödsfallen bland kvinnor orsakade av miljöfaktorer.

Framgång mot Eastman Chemical Sweden - fd SOAB
Miljöcentrum sedan 1995 försökt förmå den aktuella länsstyrelsen (numera Länsstyrelsen Västra Götaland) att förbjuda bolagets hantering av toluendiisocyanat (TDI) vid fabriken i Mölndal. Det resulterade i att länsstyrelsen år 2002 beslutade om en maximal användning om 100 årston. Bolaget och Miljöcentrum överklagade beslutet till miljödomstolen i Vänersborg.

Bolaget vill använda 300 årston TDI, allt under det att Miljöcentrum för 163 mölndalsbors räkning i första hand kräver ett totalförbud. Huvudförhandling i målet hölls den 7 november år 2003 inför miljödomstolen i Vänersborg. Miljöcentrum krävde förbud för all hantering av TDI, allt under det att bolaget yrkade på obegränsad användning alternativt 300 årston. Domen blev en kompromiss, men till Miljöcentrums fördel. Sålunda får hanteringen uppgå till högst 100 årston fr.o.m. år 2005 för att sänkas till 50 årston fr.o.m. år 2006.

Båda parter har överklagat domen till Miljööverdomstolen och vidhåller sina yrkanden som de framfördes inför miljödomstolen.

Skoghallsverken tvingas förbereda för SCR-teknik
Miljöcentrum har sedan årtionden också ägnat sig åt att tvinga ned utsläppen till luft och vatten från Skoghallsverken (StoraEnso) utanför Karlstad. Vid förhandling den 9 september år 2003 yrkades inför miljödomstolen, för ett 40-tal skoghallsbors räkning, att bolagets planerade nya sodapanna, skulle förberedas för katalytisk rening av rökgaserna med s.k. SCR-teknik. Därigenom kan fabrikens stora utsläpp av försurande kväveoxid minskas med ca 90 procent. Bolagets nuvarande utsläpp svarar mot utsläppet från alla värmländska bilar.

Vid domstolsförhandlingen motsatte sig bolaget att pannan ens skulle förberedas för en senare installation av SCR-teknik. Man hänvisade till för höga kostnader. Domstolen gick dock den 24 november helt på Miljöcentrums linje. Sålunda skall pannan byggas, så att den är förberedd för SCR-teknik. Bolaget fick dessutom 18 månader på sig att utreda frågan ytterligare, varefter domstolen avger ett slutligt beslut.

Domstolens beslut är tveklöst ett första steg i rätt riktning, som så småningom kommer att resultera i att massaindustrins samtliga sodapannor kommer att förses med SCR-teknik.

Stipendier
Under året har ett stipendium utdelats till en journalist från Eritrea för treåriga grafiska studier i Sverige. Stipendiaten kommer, efter avslutad utbildning, att i ord och bild bedriva informationsverksamhet om miljöfrågor i Eritrea.

Fastigheten och arkiv
När Miljöcentrum år 1999 avvecklade verksamheten i Uppsala så flyttades de omfattade arkiven till en för ändamålet inköpt fastighet i Sunne.  Projektanställd lokal arbetskraft har under året arbetat med att färdigställa arkivet. Miljöcentrum räknar med att åtskilliga forskare inom det samhällsvetenskapliga och juridiska området framdeles skall nyttja arkivet.

Citytunneln - Hallandsåsen                                                                   Under året har också Miljöcentrum via sitt bolag Miljöcentrum AB, för Citytunnelprojektet och Hallands­åsenprojektet fortsatt att fungera som miljökontrollant.


© Miljöcentrum 1999